Matura Masterclass

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


maturamasterclass.pl


SPIS TREŚCI:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY
DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014
ROKU)
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Sklep Internetowy www.maturamasterclass.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec
się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne
dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce
stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego
Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów
przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne
wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i
należy je stosować.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.maturamasterclass.pl prowadzony
jest przez Tomasz Bachosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wizengard Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ciechocińska 18, 60-473
Poznań, NIP 7812018258, KRS 0000885552, adres poczty elektronicznej:
kontakt@maturamasterclass.pl
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest
wyłącznie do przedsiębiorców).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w
zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie
Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,
cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także
informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi
analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego
Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce
prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie
Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i
płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze
zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są
dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści
kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w
Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym dostęp do kursu będący przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.maturamasterclass.pl.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Tomasz Bachosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Wizengard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.
Ciechocińska 18, 60-473 Poznań, NIP 7812018258, KRS 0000885552, adres poczty elektronicznej:
kontakt@maturamasterclass.pl
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; –
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia oraz Newsletter.
Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez
Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3)
potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany
automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest
podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest
także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma
możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez
wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sklep@nazwasklepu.pl lub też pisemnie na adres: ul. Przykładna 3c/5, 82-200
Przykładowo.
Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania
przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie
Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po
wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje
możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W
Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących

Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku
Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą
wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na
stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne
edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez
zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta
Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca
ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z
Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@maturamasterclass.pl lub też pisemnie na
adres: ul. Ciechocińska 18, 60-473 Poznań.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i
wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w
wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w
przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do
wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania
treści o charakterze bezprawnym.
Tryb postępowania reklamacyjnego:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji
Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
pisemnie na adres: ul. Ciechocińska 18, 60-473 Poznań
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@maturamasterclass.pl
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania
Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2
Regulaminu.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a
także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych
kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest
informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy
Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Internetowego Sprzedawcy.
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Bank: ING Bank Śląski
Numer rachunku: 40 1050 1764 1000 0092 7833 0635.
Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z
wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą
płatniczą prowadzi:
Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327
Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań, kapitał zakładowy w
wysokości 4.500.000 zł, NIP: 779-236-98-87.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic,
Maestro.
Termin płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności
kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
REKLAMACJA PRODUKTU
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
pisemnie na adres: ul. płk. Ciechocińska 18, 60-473 Poznań;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
konkatk@maturamasterclass.pl;
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub
usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych,
uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY
DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon:
22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1,
Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach
dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)
wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania
działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między
innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii
konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za
połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem
kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy. Takimi treściami są kursy dostarczane przez portal MaturaMasterclass jak i materiały w nich
zawarte.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od
niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na
przykład:
pisemnie na adres: ul. płk. Ciechocińska 18, 60-473 Poznań;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@maturamasterclass.pl;
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o
Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia
jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje
wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się

na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w
którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić
Produkt na adres: ul. płk. Ciechocińska 18, 60-473 Poznań.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest
ponieść konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta –
rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo
odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia
spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli
cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od
wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem
świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których
cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie
ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub
czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
Usługobiorców nie będących konsumentami.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy
Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta
niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie
od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi
oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego
rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany
jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt
wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez
przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny
oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca
złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie

ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca
został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy
ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia
oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów
Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy
ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne
właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Wizengard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ciechocińska 18
60-473 Poznań

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.